Dòng Nữ Đa Minh
Dòng Nữ Ða Minh
Nữ Tu Ða MinhDòng Nữ Ða Minh Việt Nam tại Southwest Houston do Sister Phạm Thị Hằng quản nhiệm. 
Viện toạ lạc tại địa chỉ:

5250 Gasmer Dr.
Houston, TX 77035
Ðiện thoại: 713-723-8250
Website: www.nutudaminh.org         
vnMetro.com - Các cơ sở thương mại Việt Nam tại Houston Về Trang Tín Ngưỡng